Algemene voorwaarden | GSS - Vraag uw demo aan

Algemene voorwaarden

Home » Algemene voorwaarden

1. Definities

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen, leveringen en facturen van GSS nv  (hierna “G.S.S.”), gevestigd te Voortbeemden 2, 2400 Mol, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, met als ondernemingsnummer 0817.452.751 en op alle overeenkomsten tussen GSS en haar klant (hierna de “Koper”).

1.2 Deze algemene voorwaarden primeren steeds op de eventuele algemene voorwaarden van de Koper of van een derde, tenzij G.S.S. voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk en uitdrukkelijk de toepassing van de algemene voorwaarden van de Koper heeft aanvaard.

1.3 De Koper verklaart deze algemene voorwaarden te aanvaarden en erdoor te zijn verbonden

2. Offertes, bestelling en aanvaarding

2.1 Elke offerte of bestelling is steeds vrijblijvend en bindt G.S.S. als dusdanig niet. Er komst pas een overeenkomst tot stand van zodra G.S.S. de bestelling van de Koper heeft bevestigd.

2.2 Alle productinformatie wordt slechts ten indicatieve titel verstrekt. Eventuele mondelinge afspraken en/of toezeggingen door het personeel van G.S.S. of namens G.S.S. gedaan door vertegenwoordigers binden G.S.S. slechts indien deze door haar uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.

3. Levering

3.1 De in de offerte vooropgestelde leverings- of uitvoeringstermijnen zijn louter indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. G.S.S. is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit een vertraging van de levering of bij gebrek aan levering, die het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van G.S.S. ligt. In het geval van een vertraging die veroorzaakt wordt door een omstandigheid buiten de controle van G.S.S., behoudt G.S.S. het recht om de bestelling te annuleren of de verzending ervan opnieuw in te plannen binnen een redelijke termijn

3.2 De Koper is verplicht om de door G.S.S. geleverde goederen op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen en de nodige ruimte te voorzien zodat de Goederen kunnen worden geleverd. Op het moment van de levering dient de Koper de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst.

3.3 Een vertraging in de levering geeft in principe geen recht op nietigverklaring van een bestelling of schadevergoeding. Bij abnormale vertraging in de levering heeft de Koper het recht om de koop per aangetekende brief en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, op voorwaarde dat G.S.S. nog steeds niet heeft geleverd binnen een periode van dertig (30) dagen nadat G.S.S. hiertoe door de Koper per aangetekende brief in gebreke werd gesteld. De Koper verzaakt uitdrukkelijk aan elk ander mogelijk verhaalmiddel, in het bijzonder maar niet beperkt aan de toekenning van enige vorm van schadevergoeding.

3.4 G.S.S. behoudt het recht, om wanneer zij dit verkiest, gedeeltelijke leveringen van de goederen te verrichten en deze verzendingen afzonderlijk te factureren. G.S.S. behoudt zich het recht om een verzending van goederen in transit te beëindigen of te onderbreken en verzendingen geheel of gedeeltelijk tegen te houden indien de Koper nalaat om een betaling aan G.S.S. te verrichten ten laatste op vervaldag, of de Koper op een andere manier zijn verplichtingen niet nakomt. De Koper is in geval van dergelijke vertraging niet gerechtigd de levering te weigeren, noch is hij bevrijd van enige verplichting. Indien de vertraging te wijten is aan de Koper, heeft G.S.S. het recht de goederen op risico en kosten en voor rekening van de Koper in bewaargeving te geven.

3.5 Niet-afgewerkte bestellingen kunnen enkel geannuleerd worden met schriftelijke toestemming van G.S.S. en mits betaling van de annulatiekosten, gelijk aan 30% van de waarde van de offerte, waarbij G.S.S. het recht behoudt om de totale vergoeding van de bewezen schade in meer te vorderen. Niet-afgewerkte bestellingen kunnen niet gewijzigd worden dan met schriftelijke toestemming van G.S.S. en na akkoord tussen partijen omtrent de gepaste aanpassing van de aankoopprijs. De Koper krijgt geen tegoed voor goederen die werden teruggestuurd zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van G.S.S..

4 Prijzen en betalingsmodaliteiten

4.1 De prijzen vermeld in de offerte zijn geldig gedurende vijftien (15) dagen volgend op de dag van de offerte, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Alle prijzen zijn exclusief btw. Alle prijzen zijn onderhevig aan een eventuele aanpassing omwille van specificaties, hoeveelheden, grondstoffen, speciale verpakking, productiekost, verzendingsmodaliteit, wisselkoersen of andere voorwaarden die geen deel uitmaken van de originele prijsopgave.Deze aanpassingen in prijzen worden voorafgaandelijk meegedeeld aan de Koper.

4.2 Alle bankkosten en transferkosten zijn ten laste van de Koper. Hij dient hiermee rekening te houden bij zijn betalingen. Betalingen dienen te gebeuren in EURO.

4.3 Indien een voorschot wordt aangerekend, is de Koper verplicht de betreffende factuur ten laatste te betalen drie dagen voor de vooropgestelde leveringsdatum. De Koper dient het saldo van de factuur te betalen binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.4 De koper dient een eventueel protest m.b.t. de facturen binnen de acht (8) kalenderdagen schriftelijk, omstandig gemotiveerd en per aangetekende post aan G.S.S. kenbaar te maken, bij gebreke waaraan de factuur vermoed wordt aanvaard te zijn door de Koper. Geen enkele klacht verleent de Koper het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen of uit te stellen.

4.5 Bij gebreke aan integrale betaling op de vervaldag is op het factuurbedrag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest van tien percent (10%) op jaarbasis verschuldigd vanaf de vervaldag tot op de dag van volledige betaling. Het louter verstrijken van de vervaltermijn zal gelden als ingebrekestelling overeenkomstig artikel 1139 van het Oud Burgerlijk Wetboek. Bovendien zal ingeval van niet-betaling of onvolledige betaling, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van tien percent (10%) berekend op de hoofdsom van de factuur (incl. btw), met een minimum van vijftig (50) euro.

4.6 G.S.S. behoudt het recht om de Koper volledige of gedeeltelijke betaling bij wijze voorschot te vragen, of een andere zekerheid te vragen, indien G.S.S. te goeder trouw oordeelt dat de financiële situatie van de Koper toepassing van bovenstaande betalingsmodaliteiten niet toelaat. In het geval een factuur onbetaald blijft op haar vervaldag, is G.S.S. gerechtigd om alle andere facturen onmiddellijk te laten betalen door de Koper. ongeacht de vervaldag van deze andere facturen.

5 Belastingen en andere kosten

5.1 Prijzen van Goederen zijn exclusief alle belastingen op toegevoegde waarde, en andere taksen en opgelegde penningen in verband met koop-verkoop, levering of het gebruik van goederen die hieronder vallen, dewelke integraal ten laste vallen van de Koper.

6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 In afwijking van artikel 1583 van het Oud Burgerlijk Wetboek behoudt G.S.S. zich het eigendomsrecht van de goederen voor die zij aan de Koper verkoopt, totdat de prijs van deze goederen volledig is betaald, in hoofdsom, interesten en kosten.

6.2 Het bepaalde in artikel 6.1 doet geen afbreuk aan de risico-overdracht. Vanaf de bestelling van de goederen door de Koper, draagt deze alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling geschiedt op risico van de Koper.

7 Conformiteit

7.1 Iedere levering van Goederen zal onmiddellijk na ontvangst door de Koper worden nagezien. Klachten m.b.t. zichtbare gebreken moeten, op straffe van verval, binnen een termijn van 8 werkdagen na levering schriftelijk aan G.S.S. worden gemeld.

7.2 Klachten wegens zichtbare gebreken zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte Goederen door de Koper nog niet in gebruik werden genomen. Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Koper niet op. Enige Klacht is niet meer mogelijk na gebruik of verwerking van de Goederen door de Koper.

7.3 De Koper aanvaardt en erkent dat G.S.S. de excepties, exoneraties en garantiebeperkingen, die de fabrikant ten aanzien van G.S.S. kan inroepen, eveneens aan de Koper kan tegenwerpen.

7.4 Na aanvaarding van de Goederen is de aansprakelijkheid van G.S.S., behoudens in geval van opzet of grove fout, beperkt tot eventuele verborgen gebreken.

7.5 De aansprakelijkheid van G.S.S. voor eventuele verborgen gebreken in de door G.S.S. geleverde Goederen is beperkt tot gebreken die zich manifesteren na de levering van de Goederen. Eventuele verborgen gebreken dienen alleszins, op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de acht (8) kalenderdagen na vaststelling van het gebrek worden gemeld. Elke klacht moet schriftelijk geformuleerd en gedocumenteerd worden. Goederen die niet correct zijn bewaard, kunnen geen aanleiding geven tot verborgen gebreken.  Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting in hoofde van de Koper niet op.

7.6 In het geval van een zichtbaar of verborgen gebrek waarvoor de G.S.S. aansprakelijk is, zal G.S.S. naar keuze voorzien in ofwel (i) een vervanging van de gebrekkige Goederen ofwel (ii) in het herstel van de gebrekkige Goederen of (iii) in een prijsreductie (bij volledige terugbetaling dienen de gebrekkige Goederen te worden teruggegeven).

8 Productwaarborg en terugname van Goederen

8.1 De waarborg op de door G.S.S. geleverde goederen beperkt zich tot de waarborg waartoe zij contractueel of dwingend door de wet ten aanzien van de Koper is gehouden. De waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming bestaande op het ogenblik van levering en mits het goed is gebruikt conform de technische fiche. Goederen die niet correct zijn bewaard of gebruikt, kunnen geen aanleiding geven tot het inroepen van een waarborg.

8.2 De goederen van G.S.S. worden in geen geval automatisch teruggenomen. Uitzonderingen op deze regel zijn Goederen die een gebrek vertonen waarvoor de G.S.S. aansprakelijk is en dit enkel mits uitdrukkelijk voorafgaand akkoord.

8.3 G.S.S. aanvaardt geen klachten m.b.t. thermische en mechanische nabehandelingen..

9 Ontbinding van de overeenkomst

9.1 G.S.S. heeft het recht om de overeenkomst met de Koper te allen tijde, met onmiddellijk ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden in volgende gevallen:

De Koper het eigen faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard of opschorting van betaling vraagt; of

Een besluit wordt genomen en/of wordt overgegaan tot vereffening van de Koper of het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten van de Koper of tot verkoop van bedrijfsactiviteiten van de Koper of de aard van de Koper wezenlijk wijzigt; of

De Koper enige materiële contractuele voorwaarden of op haar rustende verplichtingen jegens G.S.S. niet of niet geheel nakomt; of

De Koper nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen; of

Beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de Koper; of

G.S.S. gegronde redenen heeft om eraan te twijfelen dat de Koper zijn verplichtingen jegens G.S.S. niet zal nakomen; of

9.2 In geval van ontbinding behoudt G.S.S. zich het recht voor om een vergoeding te vorderen voor de kosten, en schade die G.S.S. heeft geleden en worden alle vorderingen van G.S.S. op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

10 Overmacht

10.1 Indien G.S.S. haar verbintenissen niet kan nakomen ingevolge overmacht, is zij niet aansprakelijk ten aanzien van de Koper. In geval van overmacht is G.S.S. niet gehouden tot enige boete of schadevergoeding.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, zoals bv.: vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers voor o.a. buitenlands koopwaar en primaire grondstoffen, storingen van het internet, hacking van de website, storingen van de elektriciteit, storingen van het e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, lock-outs, algemene mobilisatie, staat van oorlog of revolutie, slechte weersomstandigheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, hinderpalen bij de ontvangst van brandstoffen nodig voor de normale productie, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ons alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, pandemieën, gebreken in hulp- of transportmiddelen en alle omstandigheden onafhankelijk van de wil, gelden uitdrukkelijk als overmacht.

11 Bescherming van persoonsgegevens en informatie-uitwisseling

11.1 G.S.S. verwerkt de persoonsgegevens die door de Koper worden meegedeeld conform het privacy beleid dat kan worden teruggevonden op onze website.

12 Wijziging algemene verkoopvoorwaarden

12.1 G.S.S. behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De algemene voorwaarden die van kracht zijn op het ogenblik dat G.S.S. een bestelling aanvaard, zijn van toepassing op de rechtsverhouding die uit die bestelling tot stand komt, op voorwaarde dat G.S.S. de Koper schriftelijk in kennis heeft gesteld van deze algemene voorwaarden.

13 Aansprakelijkheid

13.1 Behoudens eventuele strijdige bepalingen die hierboven werden opgenomen, zal de G.S.S. voor zover zij bij uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, niet aansprakelijk zijn voor enige schade voorvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun zware of opzettelijke fout.

13.2 Behoudens eventuele strijdige bepalingen die hierboven werden opgenomen, zal de aansprakelijkheid van G.S.S. onder deze algemene verkoopvoorwaarden (zowel voor contractbreuk, onrechtmatige daad, schadeloosstelling, of enige andere reden) per schadegeval het bedrag gelijk aan de totale prijs betaald door de Koper aan G.S.S. met betrekking tot de Goederen die aanleiding geven tot deze schade, niet overschrijden.

13.3 Behoudens de eventuele strijdige bepalingen die hierboven werden opgenomen, zal G.S.S. in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse, speciale, gevolg- of incidentele schade (inclusief en zonder beperking de schade voor verlies van het gebruik van faciliteiten of uitrusting, verlies van inkomen, verlies van gegevens, verlies van winsten of goodwill) ongeacht of G.S.S. (a) werd geïnformeerd over de mogelijkheid van zulke schade of (b) nalatig is (exclusief eventueel bedrog in hoofde van G.S.S.).

13.4 De aansprakelijkheid van G.S.S. wordt niet uitgesloten of beperkt voor enige aansprakelijkheid die niet kan uitgesloten of beperkt worden onder de toepasselijke wetgeving.

13.5 G.S.S. zal nooit enige aansprakelijkheid oplopen indien zij haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht. Zolang de overmacht duurt zijn de eventuele verplichtingen van G.S.S. opgeschort.

14 Intellectuele eigendom

14.1 De Koper erkent en aanvaardt dat alle inhoud (teksten, illustraties, foto's, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere dingen) op de website van G.S.S. zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elk auteursrecht, elk gedeponeerd merk en elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot informatie of inhoud voorkomende op de website is op elk ogenblik eigendom van G.S.S. dan wel van onze licentiegevers. De Koper kan deze informatie enkel gebruiken in de mate dat hier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor werd gegeven door G.S.S. of haar licentiegevers.

15 Splitsbaarheid

15.1 Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene verkoopvoorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepalingen te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

16 Bevoegdheidsbeding en toepasselijk recht

16.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden alsmede elk contract tussen G.S.S. en de Koper worden beheerst door Belgisch recht.

16.2 De rechtbanken van Limburg, afdeling Hasselt zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen, betwistingen en vorderingen.