Algemene Voorwaarden

 • Alle aankopen en verkopen worden uitgevoerd volgens de algemene voorwaarden.
 • G.S.S. heeft geen enkele verkoopverplichting aan de kopende klant, indien de verkopende klant zich niet houdt aan de afspraken of de voorraad niet meer aanwezig is, of afwijkt van de artikelomschrijving.
 • Alle materialen, als eerste keus omschreven, moeten voldoen aan de euro norm.
 • De koper krijgt een werkweek om de goederen te controleren en moet G.S.S. dan ook schriftelijke op de hoogte brengen van eventuele gebreken binnen de 8 werkdagen na ontvangst van de goederen. Nadien hebben wij het recht elke klacht af te wijzen.
 • In geval van tweede keus moet de kopende klant de kwaliteit van het materiaal beoordelen vóór er transport heeft plaatsgevonden. Indien de kopende klant toch een bestelling plaatst, zonder het materiaal op voorhand gekeurd te hebben, is hij bij eventuele klachten verantwoordelijk voor alle hieruit voortspruitende kosten.
 • G.S.S. aanvaardt geen klachten aangaande thermische of mechanische nabehandelingen, tenzij dit op voorhand werd meegedeeld en de verkopende klant hier garant voor staat.
 • G.S.S. kan niet aansprakelijk gesteld worden en draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de geleverde materialen na verwerking of gebruik, vermits we alleen als tussenpersoon fungeren.
 • Alle materialen worden verrekend aan een theoretisch soortelijk handelsgewicht van 8 kg tenzij de materialen door praktische redenen niet geteld of gemeten kunnen worden. In dat geval rekenen we aan gewogen gewicht.
 • Indien wij de factuur aan de eindklant maken, wordt deze er aan gehouden zijn factuur te betalen binnen de 8 werkdagen, zonder inhouding van contant, zodat alle financiële transacties tussen partijen onderling afgehandeld worden binnen de 30 dagen na factuurdatum.
 • G.S.S. houdt zich er dan ook aan de aankoopfactuur te betalen binnen 30 dagen na initiële factuurdatum.
 • Alle commissienota’s moeten betaald binnen 30 dagen na initiële factuurdatum.
 • Elke vertraging in de uitvoering der bestellingen of leveringen, welke deze ook mag zijn, kan voor ons geen schadevergoeding of boete met zich meebrengen, noch ons verantwoordelijk stellen, tenzij dit door ons uitzonderlijk en schriftelijk op voorhand is overeengekomen.
 • Elke te late betaling geeft ons het volle recht, zonder voorafgaande berichten, een rente van 2 % per maand in rekening te brengen. Ingeval van het niet betalen van een factuur op de vervaldag, behouden wij ons het recht voor de onmiddellijke betaling van alle andere verschuldigde bedragen te eisen en alle overeenkomsten voor nog te leveren goederen te verbreken.
 • In geval van wanbetaling is een schadevergoeding verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 15 procent van het factuurbedrag en met een minimum van 38,00 €.
 • G.S.S. wijst de algemene aankoopvoorwaarden die op de brieven of documenten van onze klanten voorkomen uitdrukkelijk van de hand. Alleen onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing. Uitzonderingen hierop dienen door ons schriftelijk bevestigd te worden. De koper kan zich er niet tegen ons op beroepen dat wij op vrijwillige of onvrijwillige wijze hebben nagelaten om onze algemene voorwaarden toe te passen.
 • Indien het factuur goederen betreft, blijven deze goederen eigendom van onze firma zolang zij niet betaald zijn, al zouden deze reeds bewerkt of behandeld zijn.
 • Elk geschil valt onder de bevoegdheid van de rechtbanken van koophandel van Hasselt.